Tổ chức Event.

1. Họp trực tuyến
 700.000
2. Tổ chức họp trực tuyến và dịch vụ Livestream
 2.000.000
Nội dung:

 Phòng họp 100 người trở xuống

Dịch vụ kèm theo:

Phòng họp từ:

 101 - 300 người thêm 250.000

 301 - 500 người thêm 250.000

Zalo
Phone